Що таке політична діяльність

Що таке політична діяльність

Політика не являє собою щось статичне, раз і назавжди застигле. Ця сфера суспільного життя включає в себе безліч явищ і процесів, які постійно розвиваються, переплітаючись один з одним. Під політичною діяльністю розуміють такий вид активності конкретних особистостей, соціальних груп і навіть окремих держав, який спрямований на зміну політичних відносин.

Поняття політичної діяльності

Політичне життя складається з взаємопов 'язаних між собою подій, в яких беруть безпосередню участь громадяни окремих країн або навіть самі країни, що входять до світової спільноти. Як і будь-який вид людської активності, політична діяльність передбачає наявність свого суб 'єкта, об' єкта і відносин між ними. Суб 'єктом у політиці зазвичай виступає соціальна група або політичний діяч. Об 'єктом, тобто предметом, на який діяльність спрямована, стає одна зі сторін політичного життя, наприклад законотворчість або політична влада.

Політична діяльність має свої цілі і власні засоби, застосування яких веде до певного результату. Здійснюючи діяльність у сфері політики, її суб 'єкти діють під впливом ясних або, навпаки, не цілком усвідомлюваних мотивів. Виразом мотивації зазвичай стають політичні гасла і вимоги, з якими виступають учасники політичних процесів. Кінцевою метою в даній сфері діяльності стає прихід тієї чи іншої політичної сили до влади, а також її подальше утримання.

Особливості політичної діяльності

Початковим напрямком політичної діяльності є попереднє вироблення політики, після чого слід її безпосереднє здійснення. Перший етап передбачає наявність уявлень про політичну реальність. Політичний діяч зобов 'язаний володіти знаннями про природу суспільних відносин, про способи впливу на політичне життя. Йому необхідно також мати стійку систему ціннісних орієнтацій, яка служить у політичній діяльності своєрідним орієнтиром. Оцінивши політичний стан суспільства, зробивши прогноз його розвитку, учасники політичної діяльності приступають до здійснення заходів, необхідних для приведення системи в належний вигляд. Прикладом політичної діяльності може бути проведення в життя реформ, участь у референдумах і виборах, робота в політичних партіях та інших добровільних об 'єднаннях громадян. У суспільстві політична діяльність виконує функцію своєрідного регулятора. У її процесі державні еліти, лідери партій, соціальні групи знаходять компромісні рішення. Якщо ж виробити спільну політику, яка могла б задовольнити всіх учасників політичного процесу, не вдається, діяльність може набути характеру конфронтації. У моменти гострих криз, наприклад, політична діяльність приймає вид прямого протистояння між владою і опозицією.