Як знайти дивіденд на одну акцію

Як знайти дивіденд на одну акцію

Прибуток підприємства може бути використаний на поповнення статутного капіталу, розвиток виробництва, виплату премій працівникам та інші передбачені статутом цілі. В акціонерному товаристві вона може бути розподілена на виплату дивідендів акціонерам.

Вам знадобиться

  • - "Методичні вказівки щодо розкриття інформації про прибуток, що припадає на одну акцію", затверджені наказом Мінфіну № 29-н від 21.03.2000р.;
  • - ПБУ № 4/99 "Бухгалтерська звітність організації";
  • - форма № 2 "Звіт про прибутки та збитки";
  • - форма № 3 "Звіт про зміни капіталу".

Інструкція

1. При розрахунку дивідендів на акцію товариства керуйтеся vетодичними вказівками, затвердженими Наказом Мінфіну від 21.03.2000р. № 29-н, та ПБУ № 4/99 "Бухгалтерська звітність організації".


2. Розрахунок прибутковості акцій проводиться в 2 величинах: базовий прибуток на акцію, яка відображає суму дивідендів, що належать акціонерам, і розводнений прибуток, на підставі якого можна прогнозувати можливе зниження прибутку в наступному звітному періоді.

. . Поради легендарних інвесторів Інвестиції дохідливо . Які папери найпопулярніші? На біржі у приватних інвесторів .

.

3. Щоб обчислити базовий прибуток на акцію (дивіденд), спочатку вирахуйте з чистого прибутку, позначеного в рядку 2400 "Звіту про прибутки і збитки" (форма № 2), вартість привілейованих акцій. Потім визначте середньозважену кількість звичайних акцій, які перебувають в обігу: складіть кількість акцій на 1 число кожного місяця в аналізованому періоді і розділіть на кількість місяців. Далі розрахуйте дивіденд на акцію за формулою:Да = БПА/СКОА, де Да - дивіденд на акцію, БПА - базовий прибуток на акцію, СКОА - середньозважена кількість звичайних акцій.


4. Розвіданий прибуток на акцію розраховується з урахуванням можливого приросту прибутку і кількості звичайних акцій. Збільшення базового прибутку проводиться при конвертації цінних паперів товариства в звичайні акції та придбання акцій у емітента за їх ринковою вартістю. При розрахунку можливого приросту зменшіть величину витрат, які несе підприємство у зв 'язку з розміщенням акцій та виплатою дивідендів за ними, на суму доходів, що їх приносять.

5. Обчисліть приріст кількості звичайних акцій за формулою: (РС - ЦР) х КА/РС, де РС - ринкова вартість 1 акції протягом звітного періоду, ЦР - ціна розміщення 1 звичайної акції, КА - загальна кількість звичайних акцій.

6. Скоригуйте величини базового прибутку (дивідендів) і середньозваженої кількості акцій на суму приросту і розрахуйте розвіданий прибуток, розділивши отримане значення дивідендів на число акцій.

7. У бухгалтерській звітності дивіденди на акцію відображаються у формі № 3 "Звіт про зміни капіталу", де фіксуються показники базового та розводженого прибутку, а також розрахункові значення, що використовуються.