Як зробити фінансовий звіт

Як зробити фінансовий звіт

Фінансова звітність являє собою певну сукупність показників обліку, які відображені у вигляді таблиць, що характеризують рух майна, зобов 'язань, а також фінансове становище фірми за звітний період. Також цей звіт включає в себе схему даних про фінансову ситуацію організації, результати її діяльності, а також в її змінах про фінансове становище. Складається звіт на підставі даних, узятих з бухгалтерського обліку.

Інструкція

1. Складання фінансової звітності включає в себе два основних етапи: підготовка матеріалів та подальші її складання та подання. При підготовці до складання фінансового звіту необхідно завершити всі наявні бухгалтерські операції, які припадають на кінець звітного періоду, а також перевірити всі фінансові дані, які необхідні для складання звітності.

2. Водночас, при підготовці складання фінансової звітності зробіть розрахунок податків, що підлягають сплаті, проведіть інвентаризацію майна компанії та виправте всі виявлені помилки при веденні бухгалтерського обліку в даному періоді.

3. Складання фінансової звітності робіть відповідно до описаних вимог, а також згідно з різними методичними відомчими вказівками. Фінансова звітність повинна бути представлена вчасно всім зацікавленим органам, перелік яких також визначений законодавством, при цьому даний документ повинен бути підписаний і засвідчений відповідно до всіх вимог до оформлення документів, які застосовні до фінансової звітності.

4. До складу фінансової звітності повинні входити різноманітні документи. Перш за все, бухгалтерський баланс. Адже в цьому документі відображається матеріальне становище підприємства у звітному періоді.

5. Можна доповнити річну фінансову звітність пояснювальною запискою. У ній роз 'ясніть моменти заповнення всіх форм фінансової звітності, дайте інші необхідні пояснення, за допомогою яких дана звітність робиться об' єктивніше і наочніше.

6. У свою чергу, у пояснювальній записці можете використовувати діаграми, графіки або таблиці. У тексті пояснювальної записки роз 'ясніть принципи оцінки всіх виробничих запасів підприємства, дайте аналіз їх використання, досліджуйте способи найбільш повного використання потенціалу компанії, а також підвищення кваліфікації працівників.

7. Прикріпіть звіт про прибутки та збитки до фінансової звітності. Він детально характеризує всі фінансові результати діяльності фірми за звітний період.


8. Включіть до звітності також такі звіти: про рух капіталу підприємства - цей документ зможе показати, як змінюється склад коштів фірми; звіт про рух усіх грошових коштів, який дозволить скласти подання про витрачання цих коштів фірми, їх надходження та залишки.

9. Відобразіть у фінансовій звітності відомості про позикові кошти підприємства, його борги і кредити.