Що таке сучасна педагогіка як наука

Що таке сучасна педагогіка як наука

Закони виховання та освіти людини вивчає така наука, як педагогіка. Сучасна педагогіка є складною за структурою наукою, спрямованою на вивчення різних аспектів людського буття.

Інструкція

1. Педагогікою називається наука про виховання і навчання людини. Сучасна педагогіка складається з декількох категорій: соціалізації, освіти, навчання та виховання. Найбільш широким поняттям є соціалізація, яка полягає в неминучому і переживаному кожною людиною багатоетапному і різнобічному процесі розвитку своїх психічних і фізичних якостей під впливом соціального середовища. Спочатку цей процес був неорганізованим, стихійним і майже некерованим, але з появою розвиненого цивілізованого суспільства він стає все більш організованим і керованим. Важливу роль у ньому відіграє освітня діяльність.


2. Освіта являє собою організовану, впорядковану, цілеспрямовану форму соціалізації, що здійснюється за допомогою системи спеціалізованих установ. Освіта є не тільки процесом соціалізації підростаючого покоління, а й цілісним процесом формування внутрішньої сутності людей.

3. Наступною категорією педагогіки як науки стає навчання як одна з найважливіших складових педагогічної діяльності. Сутність навчання становить спільна діяльність учнів і навчальних з оволодіння певними знаннями. Обсяг та характер цих знань у сучасних освітніх закладах визначається навчальними програмами та планами, що встановлюють перелік дисциплін, що вивчаються, та їх зміст. Навчання складає фундаментальну основу виховання.

4. Вихованням називається супутній навчанню процес перетворення знань, отриманих у ході навчання, у стійкі форми поведінки, навички та вміння. Як стверджував відомий філософ Гегель, не можна навчити людину столярної справи, не навчивши її столярувати. Це означає, що освіту можна вважати цілісною тільки в тому випадку, якщо навчання поєднується з вихованням, і отримані знання застосовуються людиною в реальній діяльності, не залишаючись мертвим вантажем.

5. До цих головних поняття, які складають основні категорії апарату сучасної педагогічної науки, додаються і деякі інші. У них відображаються новітні тенденції в теоретичному та практичному розвитку освіти, наприклад, сюди відносять освітній менеджмент і комп 'ютеризацію освіти. Таким чином, сучасна педагогіка вивчає особливості виховання та навчання людини, характерні для теперішнього часу.