Що таке камеральна обробка: опис, особливості та вимоги

Що таке камеральна обробка: опис, особливості та вимоги

У різних сферах проведення дослідницьких заходів передбачається виконання попередньої або проміжної обробки отриманих даних. Це важливо для корекції подальших досліджень або для аналізу підсумкових матеріалів на предмет їх коректності. В обох випадках задіюється камеральна обробка - саме так позначаються роботи, які можуть проводитися з мінімальним ступенем похибки.

Загальна інформація про камеральну обробку

З точки зору методології камеральну обробку можна віднести до метрологічних, тобто вимірювальних заходів. Вона ставить за мету проведення замірів або експериментальних випробувань з метою уточнення вихідних даних або корекції методики дослідження. Важливо враховувати, що камеральна обробка результатів не є самостійною методикою отримання тих чи інших даних. Її застосовують як допоміжний засіб контролю якості та повноти проведених робіт у рамках основного методу.

Наприклад, одним з найпоширеніших напрямків, в яких задіюється даний спосіб корекції результатів, є геодезія. Інженерні дослідження проводяться в польових умовах і не завжди дозволяють отримати дані оптимальної якості в силу особливостей технічної організації робіт в умовах віддаленості від лабораторії. Саме для виявлення помилок вишукувань застосовується польова камеральна обробка, яка в проміжках між операціями дозволяє виконувати повірку і контроль результатів вимірювань.

Завдання камеральної обробки

Знову ж таки, сама по собі обробка камеральної властивості лише побічно бере участь у вимірювальних заходах. По суті, це інструмент визначення похибок, які допускаються в процесі використання того чи іншого методу вимірювання. Тому головне завдання полягатиме саме у фіксації відхилень отримуваних результатів від фактичних або нормативних. Уявлення про ті ж нормативи камеральна обробка дозволяє отримати не завжди. Наприклад, у польових умовах можна лише скласти уявлення про близькі до нормативних значеннях вимірювання, виконуючи серійні камеральні дослідження. Однак класична обробка виконується в лабораторних умовах з мінімальним впливом сторонніх факторів на якість результатів. Це принципова відмінність камерної обробки від польових досліджень, і різниця між ними дозволяє також скоригувати вимірювальний процес.

Вимоги до проведення камеральних заходів

У кожній сфері застосування можуть пред'являтися свої вимоги до камеральної обробки. Принципово відрізнятимуться вимоги до обробки в тій же польовій геодезії або археології, і до заходів, які виконуються в лабораторних умовах. І все ж є певний перелік нормативів, які повинні дотримуватися при виконанні майже всіх видів робіт такої властивості. В першу чергу камеральна обробка результатів вимірювань повинна спочатку спиратися на діапазони допустимих похибок. Вихід за їх рамки означатиме неефективність застосування даного методу контролю. Наступною вимогою є відповідність умов проведення камеральної обробки спочатку встановленою. І знову для кожного виду робіт будуть застосовуватися свої вимоги, в яких може враховуватися температура навколишнього середовища, вологість, швидкість вітру, характеристики використовуваного інструменту та інші фактори. Також до обов'язкових вимог можна віднести складання звітності та маркування контрольованих об'єктів або матеріалів.

Види камеральних робіт

За напрямками застосування камеральні обробки ділять на формальні, нормативні, арифметичні та безпосередні. Формальна обробка перевіряє методику вимірювань на відповідність стандартам проведення робіт. Тобто контролю піддається організаційна частина проведення досліджень. Арифметична перевірка стосується конкретних показників проведених випробувань. Оцінюється точність замірів, їх коректність і достовірність. Що стосується нормативної перевірки, то вона належить до аналізу отриманих даних на предмет відповідності юридичним актам. Безпосередня обробка - це перевірка методологічної частини. При цьому оцінюється коректність практичного застосування методу в конкретному випадку. Крім того, камеральна обробка може бути початковою, проміжною і заключною. Ці види перевірки можуть використовуватися як окремо, так і разом, в рамках одного контролюючого заходу.

Етапи перевірки

Перелік конкретних етапів може варіюватися залежно від області застосування. Як правило, на першому етапі фахівці збирають вихідні дані, які були отримані для самої методики проведення вимірювань. На другому етапі проводяться контрольні заміри за використаним методом, але вже в рамках камеральної перевірки. На цій стадії може задіятися арифметичний контроль з виявленням можливих похибок при обчисленнях. У деяких випадках можуть застосовуватися серійні вимірювання, які дозволяють точніше виявляти усереднені і більш достовірні дані. Отримані таким чином результати звіряються з даними, виведеними при замірах за цільовим методом перевірки. На заключному етапі камеральна обробка дає загальні відомості про вироблений контроль, на основі яких робиться звіт.

Обробка результатів польових вимірювань

Польові вимірювальні роботи часто протиставляються камеральним, оскільки самі умови проведення таких заходів не передбачають отримання максимально можливого достовірного результату. Очевидно, що і перевірочні випробування не дозволять отримати гранично коректні дані. Проте серійні та проміжні контрольні перевірки все ж дають можливість наблизитися до більш точних показників вимірювань. Найчастіше камеральна обробка польових вимірювань застосовується в геологічних вишукуваннях. Зокрема, таким способом може оцінюватися глибина залягання порід, їх розміри, структура ґрунту тощо. Кількісне визначення показників проводиться за допомогою експериментальних і теоретичних методик. Може задіюватися контрольне метрологічне обладнання, що дозволяє оцінювати, наприклад, магнітні та електричні властивості гірських руд і порід. Отримані результати далі обробляються вже в лабораторних умовах за допомогою комп'ютерних програм.


Сфери застосування методів камеральної обробки

Технологію камеральної перевірки використовують не тільки в геодезії, а й в інших будівельних роботах. Результати інженерних заходів також можуть піддаватися контролю цим методом, причому і в лабораторних умовах, і в польових. Задіюють камеральну обробку і при обліку кадастрових даних. Наприклад, камеральна обробка результатів польових вимірювань застосовується в аналізі матеріалів, отриманих у процесі топографічної зйомки. Методи інвентаризації в археології, складському обліку, музейному і складському зберіганні теж можуть контролюватися камеральною перевіркою. В основному це стосується перевірок на відповідність нормативним актам. Арифметичний контроль зазвичай застосовується до податкового обліку та даних, що отримуються в ході архітектурних вимірювальних робіт.

Звітні документи камеральної обробки

Склад документації для звіту визначається ще до проведення перевірок. Вміст формується як база даних, достатніх для оцінки якості проведених вимірювань. У складі звітності можуть бути і графічні, і текстові документи, доповнені формулами та картами. У геології, наприклад, склад документів може підкріплюватися графіками, побудованими за методами профілювання. Зокрема, створюються графіки, що демонструють розрізи гірських порід. Вказують у звітності і характерні параметричні дані, зіставлені з нормативними показниками. Окремо представляються результати контрольних замірів - або у вигляді таблиць з цифрами, або у формі тих же графіків. Залежно від вимог камеральна обробка матеріалів може передбачати і створення висновку з рекомендаціями щодо зміни метода вимірювань, що перевіряється.

Ув'язнення

За багатьма ознаками камеральні методи перевірки схожі з технологіями контролю типових метрологічних вимірювань. Але в метрології випробуванням піддаються окремо техніки замірів і ще частіше сам інструментарій. У свою чергу, камеральна обробка вимірювань швидше показує приклад комплексного підходу, що враховує безліч факторів дослідження об'єкта. Враховуватися можуть конкретні арифметичні показання, кліматичні умови, характеристики застосовуваного обладнання, ступеня похибки тощо. У комплексі ці фактори дозволяють точково скоригувати вимірювальних операції в рамках не загальних, а конкретних умов проведення робіт. Тобто кожен акт контролю застосовний тільки для певної ситуації і не може розглядатися як єдина рекомендація для використання аналогічних методів для інших випадків.