Методичні вказівки - це... Визначення, характеристика, структура, система розробки та правила виконання

Методичні вказівки - це... Визначення, характеристика, структура, система розробки та правила виконання

Методично вказівки - це ті рекомендації, які викладач дає своїм підопічним перед тим, як вони приступлять до виконання практичної роботи. Безумовно, даний термін має більш широке значення. Методичні рекомендації це і критерії, якими користуються педагоги при складанні поурочних навчальних планів. Враховуючи багатогранність терміну, постараємося відобразити деякі сторони його застосування.

Курсова робота

Розробка методичних вказівок здійснюється у повній відповідності до навчального плану, розробленого для конкретної спеціальності. Курсова робота передбачає наукове самостійне дослідження студента, яке завершує знайомство з конкретною дисципліною.

Матеріал може бути присвячений якійсь одній актуальній проблемі. Методичні вказівки за спеціальністю «менеджмент організацій», наприклад, стосуються оформлення роботи, специфіки проведення математичних обчислень.

Загальні правила

Виконання методичних вказівок дозволяє студенту розраховувати на високу оцінку його діяльності. Курсова робота має особливе значення при підготовці фахівців високого класу, адже при її написанні студент глибоко опрацьовується матеріал, отримує додаткові відомості з предмета.

Методичні вказівки та завдання допомагають максимально повно розкривати обрану тему, дослідити окремі питання та проблеми, що стосуються економічного аналізу, системного підходу до досягнення та розробки цілей і завдань. Особливе місце в процесі роботи студент даної спеціальності повинен приділити питанням психолого-соціального плану, так як без них менеджер не здатний приймати ефективні дії та рішення.

Перелік тем, а також особливості їх написання містять «Методичні вказівки». Це суттєво спрощує завдання студентів, їм не потрібно самостійно вигадувати напрям діяльності, достатньо вивчити перелік, вибрати вподобану тему для курсової роботи.

Важливі моменти

При аналізі теоретичного матеріалу студент повинен враховувати останні досягнення в господарській практиці, підбирати для своєї роботи такий матеріал, який би враховував основні вимоги до правил техніки безпеки та охорони праці.

Виконується курсова робота на базі правил, норм, стандартів, які містять методичні вказівки щодо організації.


У студента є право на самостійну розробку теми, якщо він заручиться підтримкою свого куратора. Зроблений матеріал здається на рецензію, потім проводиться захист курсової роботи у керівника. При несвоєчасному складанні курсової роботи, студент не повчає допуску до основної екзаменаційної сесії.

Мета і завдання

У вищій школі методичні вказівки - це відмінний посібник, який дозволяє виконувати якісно та ефективно завдання, поставлене викладачем.

Мета курсової діяльності полягає в закріпленні студентами практичних і теоретичних знань, набутих у рамках лекційних занять. Від правильності постановки мети безпосередньо залежить кінцевий результат роботи:

 • поглиблення навичок і знань з обраної тематики;
 • підвищення загального інтелектуального рівня;
 • набуття навичок і досвіду в роботі з газетною, управлінською, економічною літературою;
 • розвиток творчих навичок;
 • оволодіння методами наукового дослідження;
 • підготовка до дипломної роботи.

Методичні вказівки Мінфіну допомагають створювати якісні курсові роботи, які можна буде плавно перевести в диплом.

Підготовка до діяльності

Ця важлива ланка в освітньому ланцюжку отримання повного уявлення про дисципліну майбутнього бакалавра або спеціаліста, що вивчається. При виконанні курсового проекту студенту необхідно:

 • довести актуальність і важливість обраної теми в теорії, показати можливість її впровадження в практику;
 • здійснити огляд літературних джерел з проблеми, провести системний огляд обраного матеріалу;
 • дати детальну економічну і технічну характеристику об'єкта роботи, відобразити управлінський аспект;
 • проаналізувати специфіку функціонування;
 • провести розрахунки передбачуваної економічної ефективності від практичного впровадження цієї роботи;
 • логічно і послідовно викласти результати власних досліджень за тематикою;
 • підтвердити свої міркування і умовиводи додатковими пояснювальними та ілюстративними матеріалами.

Для того щоб успішно вирішити всі ці питання, допоможуть методичні вказівки. Розрахунок здійснюється студентом з урахуванням можливих ризиків, що залежать від специфіки обраної теми. Допускається упущення будь-якого елемента «Вказівок», але це може негативно позначитися на оцінці виконаної курсової роботи або на якості її захисту.

Порядок виконання роботи

Він передбачає якийсь алгоритм дій, на якому слід зупинитися детальніше. Спочатку вибирається тема, вона узгоджується з керівником. Далі здійснюється знайомство з проблемами, складається план робота. На наступному етапі відбувається підбір і детальне вивчення літературних джерел. Далі уточнюються всі моменти, пов'язані з планом майбутньої діяльності.


Якщо робота передбачає експерименти, то викладач дає студенту певні методичні вказівки з обліку їх результатів. Потім йде написання самої роботи, її оформлення, готовий матеріал передається керівнику на рецензію. Останнім етапом є захист підготовленого проекту.

Послідовність дій

Отже, зупинимося детальніше на основних моментах, які пов'язані з виконанням курсової роботи. При підборі теми студент керується тими методичними рекомендаціями, що розроблені в даному навчальному закладі. Що важливо враховувати при підборі тематики курсової роботи? Вона повинна бути пов'язана зі спеціалізацією студента, збігатися з тим досвідом, яким він вже встиг опанувати на момент початку своєї діяльності. Якщо на даному етапі виникають будь-які складнощі, можна звернутися за допомогою та консультацією до керівника або до викладача даної навчальної дисципліни.

Планування

На другому етапі передбачається складання приблизного плану майбутньої роботи. Це відповідальний і важливий елемент діяльності. Саме від нього безпосередньо залежить якість і цілісність створюваного матеріалу. Методичні рекомендації, що розробляються фахівцями кафедр для кожної навчальної дисципліни, допоможуть студенту впоратися з виникаючими складнощами.

Необхідно пам'ятати про те, що логічний і послідовний план є половиною успіху в роботі. У ньому важливо відобразити основні проблеми теми, виділивши 3-5 питань, які будуть розглядатися в ході курсової роботи.

Щоб спростити завдання, можна виділити декілька підрозділів. План, який буде складений студентом, надається викладачеві для остаточного опрацювання.


Особливості роботи з літературними джерелами

Цей етап роботи також передбачає застосування методичних рекомендацій. Існують певні вимоги до оформлення бібліографічних джерел, цитування їх всередині роботи. У багатьох навчальних закладах викладачі рекомендують своїм підопічним складати коротку анотацію тих літературних джерел, які були обрані для подальшого застосування.

Складається бібліографія на базі рекомендованої літератури з обов'язковим конспектуванням матеріалу, метою якого є детальне «занурення» в предмет аналізу.

У складену бібліографію необхідно включати тільки ту літературу, яка була видана в останньому десятилітті. В іншому випадку курсова буде вважатися застарілою і неактуальною, вона не отримає високої оцінки від викладача.

Вказується автор матеріалу, найменування літературного джерела, видавництво, рік випуску, кількість сторінок у збірці.

Далі йде уточнення плану створюваної курсової роботи. У міру знайомства з літературними джерелами у студента можуть виникнути додаткові ідеї, нові думки, які вплинуть на початковий план.


Основний етап

Він передбачає безпосереднє написання та оформлення роботи. Підібраний матеріал групують, обробляють, систематизують, враховуючи ті рекомендації, які розроблені в плані роботи. Після уточнення структури можна переходити до підбору ілюстративного матеріалу. Далі йде робота над чорновим матеріалом, який піддається якісній літературній обробці, проходить редагування. На завершальному етапі курсова робота оформлюється обов'язково за тими методичними рекомендаціями, що зазначені в ДСТУ 73281, а також з урахуванням додаткових вимог, що розроблені в даному навчальному закладі (організації). Готову роботу передають на рецензування керівнику. Для того щоб матеріал був якісно прорецензований викладачем, студент повинен скласти його не пізніше, ніж за три дні до зазначеного терміну.

Специфіка захисту

У тому випадку, коли студент не повною мірою виконав методичні вказівки, це зазначається викладачем, він повертає студенту матеріал на доопрацювання. Тільки після усунення всіх зазначених недоліків, автор отримує допуск до захисту готової курсової роботи.

Процедура захисту передбачає публічне подання матеріалу. В аудиторії присутня група студентів. Автор за 5-7 хвилин коротко інформує присутніх однокурсників і викладача про виконану ним роботу, отримані результати, перспективи практичного застосування матеріалу.

На захисті присутній завідувач кафедри, його перший заступник. Доповідач обґрунтовує актуальність матеріалу, виділяє об'єкт аналізу, завдання, поставлені в курсовій роботі, робить висновки.

Рецензенти, якими виступають викладачі, виділяють переваги та недоліки матеріалу, ставлять студенту додаткові запитання. При відповідях на запитання автор матеріалу має продемонструвати всім присутнім свою обізнаність за темою, довести відмінні знання з виконаної роботи, проаналізованої літератури.


У заключному слові доповідач відповідає на зауваження, зроблені викладачами, намагається коректними способами довести правильність своєї точки зору, викладеної в курсовій роботі.