Філософія і наука: подібності та відмінності

Філософія і наука: подібності та відмінності

Вузька спеціалізація в науці - явище порівняно молоде за історичними мірками. Аналізуючи історію науки з найдавніших часів, неважко переконатися, що всі науки - від фізики до психології - ростуть від одного кореня, і корінь цей - філософія.


Говорячи про вчених Стародавнього світу, їх найчастіше збірно називають філософами. Це не суперечить тому, що в їх працях присутні ідеї, які з сучасної точки зору можна віднести до фізики (ідея Демокріта про атоми), психології (трактат Арістотеля ("Про душу") і т. д. - ці ідеї в будь-якому випадку відрізняє універсальність світорозуміння. Це стосується навіть тих стародавніх вчених, за якими визнається якась наукова спеціалізація. Наприклад, про Піфагора говорять як про математику, але навіть він шукав у числових співвідношеннях загальні закони устрою світу. Саме тому він зміг так природно поширити математичні ідеї в область музикознавства. Так само Платон намагався вибудувати модель ідеального суспільства, виходячи зі своїх космогонічних ідей.

Така гранична узагальненість була характерна для філософії в усі століття її існування, включаючи сучасність. Але якщо в античності він включав в себе зачатки всіх майбутніх наук, то в даний час це "насіння" давно дали сходи і виросли в щось самостійне, що змушує ставити питання про співвідношення філософії з іншими науками.

Філософи дають різні відповіді на це питання. Одні вважають філософію основою всіх наук, завдання якої - створювати для них методологічну базу, визначати напрямок наукового підходу до світу.

Згідно з іншим підходом, філософія - одна з наук, але вона володіє специфічним категоріальним апаратом і методологією. Нарешті, третя точка зору полягає в тому, що філософія - це не наука взагалі, а принципово інший спосіб пізнання світу. І філософія, і наука досліджують світ, встановлюючи об 'єктивні факти і узагальнюючи їх. У ході узагальнення виводяться певні закони. Саме наявність законів - головна ознака науки, що відрізняє її від галузі знання. Існують закони і в філософії - зокрема, три закони діалектики. Але рівень узагальнення фактів у науці і в філософії розрізняється. Будь-яка наука досліджує певну сторону світобудови, конкретний рівень існування матерії, тому закономірності, встановлені наукою, не можна застосувати до предмета дослідження іншої. Наприклад, не можна розглядати розвиток суспільства з точки зору біологічних законів (такі спроба робилися, але це завжди призводило до появи вельми сумнівних ідей - таких, як соціал-дарвінізм). Філософські ж закони універсальні. Наприклад, гегелівський закон єдності і боротьби протилежностей застосовний і до будови атома у фізиці, і до статевого розмноження в біології. Основа науки - експеримент. Саме в ньому встановлюються об 'єктивні факти. У філософії експеримент неможливий в силу граничної узагальненості її предмета дослідження. Вивчаючи найбільш загальні закони існування світу, філософ не може виділити якийсь конкретний об 'єкт для експерименту, тому філософське вчення не завжди може бути відтворено на практиці. Таким чином, схожість філософії і науки очевидна. Як і наука, філософія встановлює факти і закономірності і систематизує знання про світ. Відмінність же полягає в ступені зв 'язку наукових і філософських теорій з конкретними фактами і практикою. У філософії цей зв 'язок носить більш опосередкований характер, ніж у науці.