Чому філософія - наука всіх наук

Чому філософія - наука всіх наук

У загальній системі наук філософія займає центральне місце, виконуючи об 'єднуючу функцію. У фокусі філософського знання лежать найбільш загальні закони розвитку суспільства, природи і людського мислення. З цієї причини філософію нерідко називають наукою всіх наук.

Інструкція

1. Філософія в усі часи перебувала на стику наук, будучи своєрідним об 'єднуючим центром та інтегратором знань про навколишню людину дійсності. Велика роль філософії у формуванні наукового світогляду. Залежно від відповіді на питання про співвідношення матерії і свідомості людина може займати сторону ідеалізму або матеріалізму.

2. Природничі та гуманітарні науки постачають філософії дані, які потрібні для вироблення узагальнюючих теоретичних і методологічних концепцій. Конкретні наукові методи дозволяють зібрати вихідні відомості про особливості фізичної або соціальної реальності. Методологія філософії дає можливість робити обґрунтовані висновки і виявляти найбільш загальні закономірності, притаманні дійсності. Науковий аналіз філософія доповнює синтезом знань.

3. Центральна роль філософії в системі наук стала проявлятися особливо сильно після введення в методологію науки прийомів матеріалістичної діалектики. Вчення про загальний розвиток природи і соціуму підтверджує єдність висновків конкретних наук і філософських концепцій. Діалектичний метод дослідження явищ, вперше запропонований філософією, знайшов широке застосування в природничих і суспільних дисциплінах.


4. Значення філософії у світі науки постійно зростає. Це найбільшою мірою стало помітно на тлі зростаючого науково-технічного прогресу. Відкриття в природознавстві і засновані на них технологічні нововведення вимагають осмислення з точки зору законів філософії. Прикладні галузі наукового знання потребують філософських концепцій, які могли б не тільки пояснити нові факти і явища, а й підвести під них світоглядну платформу.

5. Заснований на філософських поглядах світогляд у нинішніх умовах стає потужним інструментом, за допомогою якого вчені різних напрямків здобувають знання. Відомий Альберт Ейнштейн, відповідаючи на запитання про значення філософії для науки, вказував, що ця дисципліна - фундамент, "мати наукових шукань". Цей великий вчений глибоко вивчав основи філософії, віддаючи перевагу раціоналістичним поглядам Бенедикта Спінози.

6. Розвиток сучасної науки немислимо без звернення до філософії та вироблення відповідних методологічних концепцій. Відкриті філософами закони ставлять цю дисципліну в центр всієї системи знань, накопичених і систематизованих людством за кілька тисячоліть. Саме тому філософію можна з повною підставою назвати "царицею всіх наук".