Які відмінності між поточною і абсолютною ліквідністю

Які відмінності між поточною і абсолютною ліквідністю

Ліквідність - це здатність активів легко перетворюватися на грошові кошти. У широкому сенсі слова ліквідність являє собою платоспроможність організації, тобто її здатність вчасно відповідати за своїми боргами. Для оцінки спроможності підприємства розраховують показники абсолютної та поточної ліквідності.

Поточна ліквідність

У процесі оцінки ліквідності та кредитоспроможності підприємства розраховують показник поточної ліквідності. Цей коефіцієнт розраховується за даними бухгалтерського балансу і відображає відсоток погашення короткострокових зобов 'язань фірми її оборотними активами. Чим вище коефіцієнт покриття боргів, тим більш привабливою є підприємство для потенційних позичальників.

Показник поточної ліквідності розраховується шляхом ділення суми всіх поточних активів на величину поточних пасивів. Величина поточних активів визначається за показниками другого розділу бухгалтерського балансу "Оборотні активи" і включає в себе грошові кошти, запаси, зобов 'язання дебіторів, короткострокові фінансові вкладення. До поточних пасивів відносять короткострокові кредити і позики, кредиторську заборгованість і суму інших залучених коштів.

Нормативне значення коефіцієнта погашення боргів має бути більше 2. Розрахунок цього показника становить особливий інтерес для кредиторів, оскільки його величина відображає здатність підприємства повністю розрахуватися зі своїми боргами в разі зниження ринкової ціни активів.

Показник абсолютної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховують як відношення високоліквідних активів до величини найбільш термінових пасивів. В якості високоліквідних активів в розрахунок приймається сума грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень. Під поточними зобов 'язаннями розуміють короткострокові пасиви за мінусом доходів майбутніх періодів і резервів майбутніх витрат. З розрахунку показника абсолютної ліквідності можна визначити величину термінових зобов 'язань, яку організація може погасити в найкоротші терміни. Оптимальним є значення коефіцієнта більше 0,2. Величина цього показника найбільш важлива для майбутніх постачальників і кредиторів, що надають короткострокові позики.

Відмінності між поточною і абсолютною ліквідністю

Розрахунок коефіцієнтів поточної та абсолютної ліквідності дає можливість оцінити платоспроможність підприємства в короткостроковій перспективі. На відміну від показника абсолютної ліквідності, коефіцієнт покриття відображає можливість підприємства відповідати за своїми боргами в довгостроковій перспективі. Абсолютна ліквідність показує здатність організації погашати свої найбільш термінові зобов 'язання своїми грошовими коштами та стягнутою дебіторською заборгованістю. При визначенні показника поточної ліквідності до розрахунку приймаються не тільки гроші, отримані від продажу готової продукції та реалізації дебіторської заборгованості, а й кошти від продажу оборотних активів. Для акціонерів і потенційних інвесторів велику значимість представляє показник поточної ліквідності, а для постачальників і кредиторів, що надають кошти на невеликий термін - показник абсолютної ліквідності.