Які бухгалтерські документи найважливіші

Які бухгалтерські документи найважливіші

Значну частину документообігу компанії складають бухгалтерські документи, які є матеріальними носіями інформації про господарську діяльність комерційної організації. Від правильності оформлення та своєчасності складання бухгалтерських документів залежить якість ведення бухгалтерського обліку в компанії.

Інструкція

1. Головний бухгалтер на підприємстві має справу з обліковими бухгалтерськими та податковими документами. До головних документів бухгалтерського обліку відносять первинні документи, регістри обліку та форми звітності.

2. У комерційній організації повинна бути створена система ведення первинного обліку, відповідно до якої всі операції, пов 'язані з господарською діяльністю організації, повинні підтверджуватися первинними документами. До первинних документів належать накладні, акти виконаних робіт, бухгалтерські довідки, касові ордери, акти списання та приймання-передачі та інші подібні документи, які фіксують факт господарської діяльності або обґрунтовують право на виконання господарської операції. Первинні документи дозволено приймати до обліку, якщо вони грамотно складені за певною формою та містять необхідні реквізити.

3. Регістри бухгалтерського обліку являють собою окремі елементи системи бухгалтерського обліку на підприємстві, які служать для накопичення та систематизації інформації з первинних документів. До реєстрів обліку відносять журнал-ордер, касову книгу, головну книгу, а також різні відомості обліку. Форми облікових регістрів затверджуються керівником підприємства. З 1 січня 2013 року інформація, що міститься в регістрах обліку, більше не належить до комерційної таємниці. Ці зміни в законодавство були введені, щоб зробити систему бухгалтерського обліку відритою і прозорою.

4. На основі даних обліку за певними формами складається бухгалтерська звітність. Складання звітності компанії - це завершальний етап всієї облікової роботи бухгалтерії. До складу річної звітності входять: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про зміну капіталу, звіт про рух грошових коштів, звіт про цільове використання коштів та пояснення у звіті про фінансові результати. Бухгалтерська звітність фіксує майнове та фінансове становище компанії та відображає результати її господарської діяльності за певний період. Дані звітності можуть використовувати для аналізу фінансового стану та оцінки ефективності роботи компанії. На основі бухгалтерської звітності здійснюється подальше планування діяльності підприємства

5. Бухгалтерські документи підлягають архівному зберіганню. Термін зберігання облікових документів залежить від їх виду. Первинні документи та регістри обліку слід зберігати не менше 5 років, а річна бухгалтерська звітність належить до документів постійного архівного зберігання.