Як вважати бухгалтерський баланс

Як вважати бухгалтерський баланс

Бухгалтерський баланс призначений для роботи з залишками на рахунках і проводками. При заповненні форми бухгалтерської звітності до неї повинні включатися і показники діяльності філій організації. Підрахунок балансу - завершальний етап обліку в компанії, де відображаються результати господарської діяльності та фінансове становище за звітний період.

Інструкція

1. Існує безліч бухгалтерських програм, за допомогою яких баланс можна вважати автоматично, проте не завжди є можливість використання подібної програми, і тоді доводиться це робити вручну.

2. Нематеріальні активи та основні засоби відображаються за первісною та залишковою вартістю в балансі, знос зазначається окремою статтею. Матеріальні ресурси, такі як сировина, паливо, допоміжні матеріали, запасні частини відображаються за фактичною собівартістю, а готова і відображена продукція по повній і неповній виробничій і фактичній собівартості. Товари в торгових організаціях відображаються у звітності за купівельною або продажною вартістю, а різниця між цінами повинна вважатися окремим рядком. Незавершене виробництво в балансі числиться за плановою собівартістю або прямими статтями витрати.

3. Залишки коштів компанії за всіма валютними рахунками, а також інші грошові кошти, дебіторська і кредиторська заборгованість, цінні папери в іноземній валюті перераховуються в національній валюті за поточним курсом, встановленим Національним банком. Розрахунки з кредиторами та дебіторами відображається в сумах, що випливають із записів бухгалтера і визнаних правильними. При розбіжності зацікавлена сторона у встановлені терміни повинна передати спростовуючі матеріали.

4. Розрахунок і списання боргів у збиток через неплатоспроможність не привід для анулювання заборгованості, яка відображається за балансом ще протягом 5 років для спостереження за можливістю стягнення боргу.

5. Якщо відбулося вибуття майна компанії або реалізація, то дохід або збиток відноситься на фінансові результати. При безоплатній передачі майна та основних засобів фінансовий результат відносяться на власні джерела коштів компанії. Не відшкодовані втрати внаслідок стихійних лих розраховуються і списуються за рішенням керівництва за рахунок резервного капіталу або ж на фінансові результати звітного року.

6. Кожна стаття балансу за звітний рік повинна підтверджуватися результатами інвентаризації зобов 'язань та активів. Тільки після того, як все буде оформлено і кожна сума прописана в балансі, можна підраховувати ліву сторону балансу, а потім праву. Підсумкові суми повинні бути рівними.