Як визначити ліквідність балансу

Як визначити ліквідність балансу

Ліквідність балансу відображає ступінь покриття зобов 'язань підприємства активами, термін перетворення яких на грошові кошти відповідає терміну погашення зобов' язань. Необхідність оцінки ліквідності балансу підприємства виникає у зв 'язку з визначенням його кредитоспроможності, тобто здатності своєчасно розраховуватися за взятими на себе зобов' язаннями.

Інструкція

1. Щоб визначити ліквідність балансу, згрупуйте активи. Найбільш ліквідні активи (А1) - це суми за всіма статтями грошових коштів, які можуть бути використані для погашення зобов 'язань негайно. Крім того, в групу А1 включаються короткострокові фінансові вкладення. Швидкі активи (А2) - це активи, для перетворення яких на кошти потрібен деякий час. Сюди включається дебіторська заборгованість, платежі за якою очікуються протягом 12 місяців, та інші оборотні активи. Повільно реалізовані активи (А3) - це частина активів, яка включає запаси, дебіторську заборгованість з терміном погашення більше 12 місяців, ПДВ за придбаними цінностями. Важко реалізовані активи (А4) - це активи підприємства, які використовуються протягом тривалого часу і їх реалізація на ринку ускладнена. До цієї групи входить розділ I балансу "Позаоборотні активи".


2. Потім згрупуйте пасиви балансу за ступенем збільшення термінів погашення зобов 'язань. Найбільш терміновими зобов 'язаннями (П1) вважається кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, позики, не погашені у строк. Короткострокові пасиви (П2) - це частина пасивів, яка включає короткострокові кредити і позики, термін погашення яких настає протягом 12 місяців. Довгострокові пасиви (П3) - це довгострокові зобов 'язання IV розділу балансу. Постійні пасиви (П4) включають підсумки III розділу "Капітал і резерви" та статті V розділу балансу "Резерви майбутніх витрат" і "Доходи майбутніх періодів".

3. Щоб визначити ліквідність балансу, зіставте підсумки кожної групи активів і пасивів. Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються всі умови: А1 > П1; А2 > П2; А3 > П3; А4