Як визначити фінансовий стан підприємства

Як визначити фінансовий стан підприємства

Аналіз фінансового стану необхідний для отримання об 'єктивної інформації про платоспроможність, ділову активність і фінансову стійкість підприємства. Найчастіше він потрібен вищому керівництву організації для прийняття управлінських рішень. Крім того, фінансовий стан оцінюється банками при розгляді питання про можливе кредитування підприємства.

Вам знадобиться

  • - бухгалтерський баланс (форма № 1);
  • - звіт і прибутки та збитки (форма № 2).

Інструкція

1. Оцінка фінансового стану організації проводиться за бухгалтерською звітністю з урахуванням тенденцій до зміни в кращу або гіршу сторони, а також факторів, що визначають ці зміни. В ході аналізу розглядаються окремі показники балансу, його структура, якість активів.

2. Дані на окрему звітну дату не характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства повною мірою, тому оцінювати їх потрібно в динаміці, як мінімум, за 1 рік. Для цього складіть агрегований бухгалтерський баланс за 4 останні звітні періоди у вигляді таблиці: у вертикальній області значень перерахуйте статті балансу та звіту про прибутки та збитки, а в горизонтальній - звітні дати. Заповніть таблицю на підставі даних бухгалтерської звітності за формами № 1 та № 2.

3. Фінансовий стан підприємства оцінюється за допомогою коефіцієнтів: абсолютної, швидкої і поточної ліквідності, наявності власних коштів, а також показників оборотності активів і рентабельності. Абсолютна ліквідність означає готовність підприємства негайно розрахуватися за короткостроковими зобов 'язаннями, швидка - здатність погасити заборгованість у досить короткий термін, а поточна характеризує всі можливі платіжні засоби. Коефіцієнт наявності власних коштів показує частку активів організації, які покриваються власним капіталом.

4. Для розрахунку показників використовуйте такі рядки бухгалтерського балансу (форма № 1) та звіту про прибутки та збитки (форма № 2):1230 - "Дебіторська заборгованість"; - 1240 - "Короткострокові фінансові вкладення"; - 1250 - "Грошові кошти"; - 1200 - "Доходи майбутніх періодів";

5. Розрахуйте показники за формулами:- абсолютна ліквідність: К1 = (стр.1240 + стр.1250 )/( стр.1500-стр.1530); К2 = (стр.1250 + стр.1240 )/( стр.1500-стр.1530), - поточна ліквідність: К3 = стр.1200/( стр.1500-стр.1530); К4 = (стр.1300 + стр.1530 )/стр.1700.

6. Далі оцініть рентабельність організації за видами:- рентабельність продажів: К5 = стр.2200/стр.2110; - рентабельність діяльності: К6 = стр.2400/стр.2110.

7. Потім визначте показники оборотності різних елементів оборотних активів і кредиторської заборгованості. Вони обчислюються виходячи з обсягу денних продажів, який розраховується шляхом ділення виручки від реалізації на число днів у розглядуваному періоді.


8. Складіть значення рядків 1210, 1230 і 1200 на початкову та кінцеву дати аналізованого періоду за кожною статтею окремо, розділіть на 2 та додайте всі проміжні значення. Розділіть отриману суму на кількість доданих, зменшену на 1: ви отримаєте середню величину запасів, дебіторської заборгованості та оборотних активів. Для розрахунку коефіцієнтів обертаності розділіть отримані числа на обсяг денних продажів.

9. Показники оборотності характеризують управлінську політику підприємства: чим вони вищі, тим справи компанії гірші, в той час як зменшення періоду обороту говорить про грамотне ведення бізнесу, хороший купівельний попит на продукцію і своєчасне його задоволення.

10. Об 'єднайте отримані коефіцієнти ліквідності, наявності власних коштів і оборотності в таблицю, проаналізуйте їх в динаміці, відзначте поліпшення, стабільність або погіршення окремих показників. На підставі такого аналізу можна зробити висновки про фінансовий стан підприємства, спрогнозувати тенденції розвитку або можливе банкрутство.