Як визначити, ефективна організація чи ні.

Як визначити, ефективна організація чи ні.

Ефективність роботи організації визначається на підставі аналізу різних факторів. До них відносяться як фінансово-економічні, так і соціально-психологічні, екологічні та інші показники.

Вам знадобиться

  • - бухгалтерський баланс (форма № 1);
  • - звіт про прибутки та збитки (форма № 2);
  • - звіт про рух коштів (форма № 4).

Інструкція

1. Оцініть діяльність компанії з точки зору фінансової ефективності за такими параметрами: чистий прибуток, грошові потоки, рентабельність інвестицій.


2. Визначте чистий прибуток за даними бухгалтерської звітності: у рядку 2400 форми № 2 "Звіт і прибутки та збитки" ви знайдете величину чистого прибутку з початку року, а у рядку 1370 форми № 1 - загальний показник нерозподіленого прибутку, накопиченого за час діяльності організації. Порівняйте значення поточного року з попередніми періодами, щоб відстежити тенденції до збільшення або зменшення обсягу чистого прибутку.

3. Проаналізуйте грошові потоки компанії за формою № 4 балансу "" Звіт про рух коштів "". Встановіть джерела надходження та напрями витрачання коштів, найбільш значущі статті витрат. На підставі отриманих даних зробіть висновок про ефективність управління фінансовими потоками організації.

4. Розрахуйте рентабельність інвестицій за формулою:Рі = (Прибуток до оподаткування )/( Валюта балансу - Короткострокові зобов 'язання) х 100ілі Рі = стр.2300/( стр.1700 - стр.1500) х 100.При цьому до інвестицій відносяться не тільки довгострокові вкладення, а й інші позаоборотні активи: будівлі, споруди, обладнання, товарні знаки тощо.

5. Оцініть економічну ефективність діяльності підприємства: чи досягає воно цілей, передбачених статутом, яка його продуктивність і рентабельність. Визначте, наскільки продуктивна робота компанії, чи відповідає її продукція стандартам якості та безпеки, чи забезпечує купівельний попит. Дуже важливі також показники енергоємності та екологічності: велике споживання енергії та забруднення навколишнього середовища в процесі виробництва - одне із свідоцтв неефективного підприємства.

6. Успішну процвітаючу компанію характеризують і соціально-психологічні фактори: трудова активність співробітників, їх задоволеність роботою, заробітною платою, відносинами в колективі. Показниками ефективної організації є відносна стабільність, спрацьованість, стійкість особистих взаємодій між працівниками.

7. Крім того, проаналізуйте управлінський процес і оцініть ефективність менеджменту організації. Розробка та прийняття правильних рішень забезпечує компанії результативність виробництва, праці та управління.