Як вести виробничий облік

Як вести виробничий облік

Бухгалтерський облік процесу виробництва передбачає відображення витрат на виготовлення кінцевого продукту, що випускається підприємством. При цьому враховується обсяг і асортимент продукції, проводиться контроль рівня витрати ресурсів, розраховується собівартість, і виявляються резерви її зниження.

Інструкція

1. Визначте склад витрат, що включаються до собівартості. Вони повинні відповідати витратам, що включаються до оподатковуваної бази з податку на прибуток відповідно до глави 25 Податкового кодексу (статті 252-264).

2. Розробте порядок внутрішнього документообігу, що дозволяє зафіксувати будь-яку виробничу операцію. Застосовуйте уніфіковані форми первинних документів.

3. Враховуйте прямі витрати, пов 'язані з виробництвом, за дебетом активного рахунку 20 "Основне виробництво". Відкрийте до цього рахунку субрахунки по цехах (виробничих дільницях), видах діяльності. Облік необхідно вести в розрізі кожного виду витрат.

4. Відносьте витрати, пов 'язані з утриманням допоміжних виробництв (наприклад, транспортної ділянки, ремонтно-будівельної ділянки), в дебет субрахунків активного рахунку 23 "Допоміжні виробництва".

5. Здійснюйте облік непрямих витрат (не пов 'язаних безпосередньо з виробничим процесом) на рахунках 25 "Загальновиробничі витрати" та 26 "Загальногосподарські витрати". У дебет 25 рахунку відносьте витрати на заробітну плату (включаючи відрахування) керівників ділянок та допоміжних робітників, амортизацію, утримання основних засобів, вартість електроенергії тощо.

6. Враховуйте витрати з обслуговування та управління підприємством за дебетом 26 рахунку. Це заробітна плата управлінського персоналу, включаючи відрахування, сума податків і зборів, що ставляться на собівартість, амортизація та утримання основних засобів, що не належать до основного та допоміжного виробництва, витрати на канцтовари та господарські потреби, інші витрати.

7. Розподіліть наприкінці місяця витрати допоміжного виробництва, загальновиробничі та загальногосподарські витрати між окремими видами діяльності (продукції) пропорційно обраній базі (заробітній платі основних робітників, кількості машино-годин, обсягу готової продукції тощо). Спишіть їх у дебет рахунку 20.


8. Зробіть оцінку незавершеного виробництва на кінець місяця. Розподіліть підсумкову суму собівартості за дебетом рахунку 20 між реалізованою продукцією та незавершеним виробництвом. Спишіть у дебет рахунку 90 "Продажі" (по роботах і послугах) і в дебет рахунку 40 "Випуск готової продукції" (по готовим виробам) собівартість за цими видами діяльності.

9. Прихід і витрата готової продукції на складі протягом місяця враховуйте на рахунку 43 за планово-обліковими цінами. Відобразіть загальну вартість випущених виробів за планово-обліковими цінами за кредитом рахунку 40 "Випуск готової продукції", за дебетом буде відображена їх фактична собівартість. Зіставте дебетові і кредитові обороти. Закрийте рахунок, зробивши проводку:Дебет рахунку 90 (субрахунок "Собівартість"), Кредит рахунку 40 "Випуск готової продукції" - сторновано відхилення червоним, якщо планова собівартість перевищила фактичну, або Дебет рахунку 90 (субрахунок "Собівартість"), Кредит рахунку 40 "Випуск готової продукції" - списано відхилення, якщо факти

10. Відображайте виручку від реалізації продукції за кредитом рахунку 90 у кореспонденції з рахунком 62 "Розрахунки з покупцями та замовниками". Визначте фінансовий результат виробництва, зіставивши дебетовий і кредитовий обороти за рахунком 90. Спишіть прибуток у кредит рахунку 99 "Прибутки і збитки", а збиток у дебет цього рахунку.