Як вести облік основних засобів

Як вести облік основних засобів

Для здійснення господарської діяльності керівники організацій використовують основні засоби, тобто ті активи, які мають тривалий термін корисного користування. Ці об 'єкти не призначені для перепродажу. Якщо на балансі підприємства числиться майно, бухгалтер повинен здійснювати облік основних засобів.

Інструкція

1. Основні засоби можуть бути придбані різними способами. Це можуть надходження від засновників у вигляді вкладу до статутного капіталу; об 'єкти можуть бути побудовані організацією; отримані шляхом безоплатної передачі; придбані у постачальника. Будь-який спосіб повинен бути оформлений документально, тобто лише на підставі підтвердних документів бухгалтер має право зробити запис у бухгалтерському обліку.


2. Введення в експлуатацію основного засобу відбувається на підставі наказу керівника. Крім цього розпорядчого документа складіть акт приймання-передачі ОЗ, який має уніфіковану форму № ОС-1.

3. При введенні об "єкта в експлуатацію присвойте йому інвентарний номер та оформіть інвентарну картку за формою № ОЗ-6. Порядок присвоєння номера має бути сформований керівником організації та затверджений в обліковій політиці.

4. Якщо основний засіб отримано від засновника, первісна вартість визначається на зборах акціонерів шляхом узгодження з іншими учасниками організації. Рішення оформлюється у вигляді протоколу. У бухгалтерському обліку ви повинні зробити записи:- субрахунок "Розрахунки за вкладами до статутного капіталу" - відображено заборгованість засновника за вкладами; - субрахунок "Розрахунки за вкладами до статутного капіталу" - відображено надходження ОЗ до статутного капіталу;

5. Якщо основні засоби побудовані організацією, первісна вартість складається з усіх витрат, що пішли на виробництво об 'єкта (наприклад, вартість матеріалів; заробітна плата працівників, зайнятих у виробництві та ін.) У бухгалтерському обліку відобразите ці операції наступним чином:- Д08 К10 - відображено списання матеріалів на будівництво ОЗ; - Д08 К70 - нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим у будівництві ОЗ; - Д01 К08 - ОЗ введено в експлуатацію.


6. При придбанні об 'єктів у постачальника зробіть проводки:- Д07 К60 - відображено нарахування оплати постачальнику за ОЗ, - Д07 К23, 60 або 76 - відображені витрати на доставку ОЗ, - Д01 К08 - ОЗ введено в експлуатацію.

7. Щомісяця ви повинні нараховувати амортизацію, тобто переносити вартість об 'єкта на вироблену продукцію. Амортизаційні відрахування можуть бути визначені різними способами: лінійним способом, за допомогою методу зменшувального залишку, та шляхом списання вартості за терміном корисного використання. Вибрані метод затвердіть в обліковій політиці організації. У бухгалтерському обліку відобразите амортизацію наступним чином:- Д20,23,44 К02 - нарахована амортизація ОЗ, - Д02 К01 - списана сума амортизації.

8. Вибуття основних засобів може бути здійснено з різних причин. Наприклад, при продажу, при здачі в оренду, при списанні через непридатність основного засобу. Ці операції оформіть документально, тобто використовуючи акт і наказ керівника. У бухгалтерському обліку зробіть відповідні проводки. При непридатності відіб 'єте наступним чином:- Д01 субрахунок "Вибуття ОЗ" К01 - списана первісна вартість ОЗ; - Д02 К01 субрахунок "Вибуття ОЗ" - списана сума амортизаційних відрахувань; - Д91 К01 субрахунок "Вибуття ОЗ - списана залишкова вартість ОЗ.

9. Якщо ви продали об 'єкт, відіб' єте до перерахованих вище проводок додайте записи:- Д62 К91 - відображено отримання виручки від продажу ОЗ, - Д91 К68 - врахований "вхідний" ПДВ.