Як скласти вступний баланс

Як скласти вступний баланс

Вступний баланс є першим балансом підприємства, тому він складається на самому початковому етапі виробничої діяльності. Для початку необхідно підготувати документи, які відображатимуть зміст активів та надходження внесків.

Інструкція

1. Надрукуйте назву документа: "Вступний бухгалтерський баланс". Нижче вкажіть дату його складання. Наприклад: "на 09 лютого 2011 року".


2. Напишіть повністю організаційну форму та найменування організації, на підставі якої ви складаєте даний баланс. З правого боку занесіть коди до таблиці: форму за ОКУД, за ОКПО. Далі відзначте ІПН компанії.

3. Вкажіть вид діяльності підприємства та її форму власності (приватна, державна). Після цього внесіть дані про місце розташування фірми. При цьому врахуйте, що адреса повинна бути вказана з індексом.

4. Зробіть таблицю. У ній відіб 'єте наявні активи підприємства. Для цих цілей напишіть в першій колонці таблиці, в шапці: "Активи". У другій: "Код показників", у третій: "На початок звітного періоду" і в четвертій: "На кінець звітного періоду".

5. Заповніть повністю перший стовпчик таблиці. Як правило вносять такі активи: позаоборотні та оборотні активи. У свою чергу, позаоборотні активи повинні включати в себе: незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові грошові вкладення (податкові відкладені активи) та інші позаоборотні активи. Склад оборотних активів повинен бути також докладно розписаний в таблиці: запаси (сировина, матеріали, інші аналогічні цінності; товари для перепродажу та готова продукція; витрати майбутніх періодів), податкові внески на додану вартість, грошові кошти, дебіторська заборгованість, фінансові короткострокові вкладення.

6. Внесіть дані по активам в інші колонки. Всі значення беріть з раніше підготовлених документів. Після цього розрахуйте підсумкові суми за позаоборотними та оборотними активами компанії. Позначте такі значення в таблиці так: разом за розділом 1, разом за розділом 2. При цьому під розділом 1 позначте всі дані в таблиці за позаоборотними активами і під розділом 2 за оборотними.

7. Порахуйте баланс. Він повинен бути рівний сумі підсумкового значення за оборотними активами. Перевірте правильність заповнення документа та передайте його на затвердження керівнику.