Як скласти положення про підприємство

Як скласти положення про підприємство

Поряд зі статутом, політикою в галузі якості та економіки, законодавчими документами, комерційні та некомерційні підприємства діють і на підставі положення. Положення про підприємство визначає статус організації, що виконуються їй функції і завдання, порядок діяльності тощо. Встановлених вимог щодо змісту та оформлення положення про підприємство не існує. Тому організація має право скласти положення про підприємство на основі типових положень, відобразивши в ньому свою специфіку.

Інструкція

1. Обов 'язковою умовою при складанні документа вважається наявність у правому верхньому кутку даних про затвердження положення. Зазвичай, це гриф "Затверджую", посада, прізвище, ініціали, підпис особи вищої організації та дата затвердження. Затверджуючий положення гриф завіряється печаткою тієї ж вищестоящої організації. Назвою документа вважається все словосполучення, яке відноситься до слова "Положення..." (Наприклад, "Положення про підприємство", "Положення про структурний підрозділ").


2. Безпосередній зміст положення про підприємство включає в себе розділи (частини), до назв яких конкретні вимоги не пред 'являються. Зазвичай, для назви розділів положення про підприємство використовуються загальноприйняті заголовки, такі як: "Загальні положення", "Основні завдання", "Функції" ", Основні права та обов 'язки", "Організаційна структура", "Взаємовідносини", "Оцінка діяльності".

3. Розділ "Загальні положення" містить загальні дані про підприємство, повну і скорочену назву; кому підпорядковується і ким підприємство очолюється, ким призначається і ким вивільняється, сфера компетентності керівника. У цьому ж розділі перераховуються документи, якими підприємство керується. Сюди також може включатися додаткова інформація про наявність офіційних бланків і печаток в організації.

4. В "Основних завданнях" і "Функціях" трактуються глобальні цілі, які ставить перед собою підприємство і завдання, які потрібно вирішувати в період діяльності; перераховуються всі види робіт (підготовка, розробка, забезпечення, участь, впровадження тощо), необхідні для досягнення намічених цілей.

5. Покладені на підприємство через керівника права та обов 'язки, описуються в розділі "Права та обов' язки". Тут вказується, що можна забороняти, контролювати і що вимагати від колективу, які дії робити для реалізації функцій.

6. Назва розділу "Взаємини" говорить сама за себе. У цій частині формулюється взаємодії підприємства зі сторонніми організаціями та внутрішніми структурами (якщо такі є) в процесі виробничої діяльності.

7. До положення підприємства можна окремою частиною виділити, ким і як здійснюється контроль діяльності підприємства, строки перевірок та періодичність подання звітних документів тощо. Можна ввести розділ, в якому вказується, хто наділений повноваженнями з реорганізації та ліквідації підприємства, і описується порядок проведення цих етапів.


8. Положення про підприємство підписується керівником та узгоджується з основними керівними особами підприємства (головний інженер, головний бухгалтер, заступник з кадрів та режиму тощо). Випускається в одному справжньому екземплярі, який здається на зберігання в канцелярію або дирекцію підприємства. При необхідності, виготовляються копії цього документа.