Як скласти фінансову звітність

Як скласти фінансову звітність

Згідно з чинним законодавством, кожне підприємство, організація або установа зобов 'язані щорічно складати фінансову звітність, в якій відображаються результати їх діяльності. До даної фінансової звітності відносять баланс підприємства, а також облік прибутків і збитків. Баланс підприємства являє собою відомість, в якій вказані джерела надходження коштів та їх подальші вкладення в діяльність.

Вам знадобиться

  • - баланс підприємства.

Інструкція

1. Почніть з відображення активів у балансі підприємства. Активи являють собою кошти, що знаходяться на підприємстві у звітний період. Активи підприємства підрозділюються на: оборотні і необоротні. До оборотних активів відносять грошові кошти та інші активи, які призначені для реалізації та споживання протягом операційного циклу або протягом 1 року, починаючи з дати складання балансу. До розділу оборотних активів необхідно включити такі суми, як: дебіторська заборгованість, запаси, векселі, фінансові інвестиції, грошові кошти та інші активи. До розділу необоротних активів необхідно включити такі суми, як: відстрочені податкові активи, основні засоби, незавершене будівництво та інші необоротні активи. Розділ "Активи" являє собою перший параграф балансу підприємства.


2. Заповніть розділ "Пасиви" в балансі підприємства. Пасиви являють собою зобов 'язання підприємства у вигляді кредитів, позик і позичок. Залежно від терміну дії пасивів, їх можна розділити на: короткострокові і довгострокові. До короткострокових зобов 'язань необхідно віднести суми кредиторської заборгованості, термін погашення якої становить менше 12 місяців. До довгострокових зобов 'язань віднесіть суми кредитів, видані строком більш ніж на 12 місяців, а також суми довгострокового лізингу, строком більш ніж на 1 рік.

3. Включіть у фінансову звітність суми власного капіталу. Для цього необхідно заповнити такі розділи як: статутний капітал (сума зафіксована в установчих документах), пайовий капітал (пайові внески засновників), додатково вкладений капітал (суми перевищення вартості реалізації акцій над їх номіналом), інший додатковий капітал (суми дооцінки нематеріальних активів), резервний капітал (суми резервів за рахунок прибутку), неоплачений капітал (суми заборгованості з внесків до статутного

4. Відобразіть облік прибутку та збитків підприємства. Для цього розрахуйте валовий і чистий прибуток підприємства. Валовий прибуток розраховується як різниця між обсягом продажів продукції та її собівартістю. Чистий прибуток можна підрахувати, визначивши суму різниці між валовим прибутком та іншими витратами діяльності.

5. Додайте до фінансової звітності пояснення. У поясненнях відобразіть статті, такі як: відомості про методи бухгалтерського обліку, уточнення опису деяких статей активів і пасивів, відомості про основні операції та позабалансові статті.