Як розрахувати коефіцієнт оборотності активів

Як розрахувати коефіцієнт оборотності активів

Для оцінки ефективності використання підприємством наявних ресурсів, незалежно від джерел їх освіти, використовується коефіцієнт оборотності активів. Він характеризує число повних циклів виробництва і обігу, за які підприємство отримує прибуток.

Інструкція

1. Заповніть бухгалтерський баланс підприємства за формою № 1. Для розрахунку коефіцієнта обертаності активів використовуються дані розділу 1 і 2 звітності. Відобразіть інформацію про нематеріальні активи, основні засоби, незавершене будівництво, вкладення, запаси, сировину, грошові кошти та дебіторську заборгованість. Підведіть підсумки за розділами у рядку 190 і 290, після чого просумуйте і отримайте баланс активу, який відображається в рядку 300.

2. Складіть звіт про прибутки та збитки підприємства за формою № 2. Для розрахунку коефіцієнта обертаності активів знадобиться значення рядка 010. У ній міститься інформація про виручку компанії від продажу товаром, надання послуг і виконання робіт. Цей рядок формується на підставі бухгалтерського обліку як сума всіх кредитів за рахунка 90.1 "Виручка" за вирахуванням дебетів за рахунками 90.3 "Податок на додану вартість", 90.4 "Акцизи" та інші обов 'язкові платежі.

3. Розрахуйте коефіцієнт оборотності активів, який дорівнює відношенню виручки від реалізації продукції до сумарної вартості активів підприємства. У результаті ви отримання відношення, яке показує кількість грошових одиниць проданого товару, що відноситься на одиницю активів.

4. Проаналізуйте отримане значення та визначте характер оборотності коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства. Чим вищий даний показник, тим більше виручки отримує підприємство від кожної одиниці вартості активу. Рекомендується розраховувати коефіцієнт кожен звітний період і проводити порівняльну характеристику.

5. Якщо оборотність активів помножити на коефіцієнт чистого прибутку, то можна визначити ступінь прибутковості матеріальних активів компанії, який також використовується у фінансовому аналізі.