Що таке рентабельність

Що таке рентабельність

Під рентабельністю розуміється прибутковість підприємницької діяльності або діяльності підприємства в цілому, а також окремих її складових: виробництва та реалізації. Коли мова йде про рентабельність галузі або бізнесу, мається на увазі ефективність її функціонування, прибутковість.

Інструкція

1. Відомо, що важливим показником діяльності підприємства є прибуток. Але вона не дає об 'єктивну оцінку бізнесу, не дозволяє порівнювати роботу декількох компаній. Показник рентабельності дає можливість оцінити ефективність роботи організації більш точно. Коли говорять про рентабельність бізнесу, мають на увазі, наскільки він є прибутковим і привабливим для інвесторів.


2. Якщо оцінюють рентабельність товарів, то визначають відношення величини прибутку, отриманого від реалізації, до витрат на її виробництво і продаж. При розрахунку рентабельності виробництва в цілому визначають окупність, тобто відношення суми прибутку до виробничих витрат. До останніх належать амортизація та ремонт обладнання, виробничих приміщень, оплату праці робітникам, які здійснюють випуск продукції тощо.

3. Показники рентабельності, як правило, розраховуються в сукупності. Існує кілька видів рентабельності. Всі вони об 'єднуються в три основні групи: рентабельність виробництва, продукції та капіталу. Рентабельність виробництва в цілому прийнято ділити на загальну та розрахункову. Загальна рентабельність виробництва - це відношення прибутку до середньорічної вартості активів підприємства. Розрахункова рентабельність розраховується шляхом відношення прибутку за мінусом обов 'язкових платежів, внесків до фондів та оплати кредитів банків до середньорічної вартості активів.

4. Рентабельність продукції являє собою відношення прибутку до собівартості. Вона показує, скільки прибутку підприємство отримає на кожну одиницю вкладених витрат. Рентабельність капіталу - це відношення величини чистого прибутку до загального обсягу авансованих коштів (власного або залученого капіталу).

5. Будь-яке підприємство зацікавлене в підвищенні рентабельності. Для цього проводяться такі заходи як збільшення обсягів виробництва і збуту продукції, підвищення її якості, зниження собівартості, побудова ефективної системи ціноутворення, впровадження нових виробництв і технологій тощо.