Що таке продуктивність праці

Що таке продуктивність праці

У діяльності будь-якого підприємства велику роль відіграє продуктивність праці робітників. Її розвитку сприяють різні внутрішні фактори, основними з яких стають робочий режим і форма плати праці.

Поняття продуктивності праці

Продуктивність праці являє собою міру ефективності праці. Вона вимірюється за кількістю продукції, яку працівник випустив за одиницю часу. Зворотною величиною є трудомісткість, вимірювана витрачається на одиницю продукції кількістю часу.


В економічній статистиці під продуктивністю праці зазвичай мається на увазі фактична продуктивність, проте в області економічної кібернетики існують поняття потенційної та готівкової продуктивності праці. До найважливіших показників використання на підприємстві обігових коштів відносяться регламент оборотності і час обороту. При прискоренні оборотності оборотні кошти підприємства вивільняються з обороту, в той час як уповільнення оборотності може призводити до підвищення потреби в оборотних коштах.

Оборотність коштів може прискорюватися за рахунок різних факторів: випереджального темпу зростання обсягів продажів, вдосконалення системи збуту та постачання, зниження енергоємності та матеріаломісткості продукції, підвищення якості, скорочення виробничого циклу тощо.

Підвищення продуктивності праці

Зростання продуктивності праці забезпечується за рахунок економії робочого часу на виготовлення одиниці продукції або додаткову кількість виробленої за одиницю часу продукції, що призводить до підвищення ефективності виробництва. Продуктивність праці - рухомий і динамічний показник результативності діяльності працівників, який коригується кількома факторами. За резерви зростання продуктивності відповідає технічний прогрес: з використанням нової техніки, вдосконаленням машин, впровадженням комплексної автоматизації, комунікацій, наукових розробок та передових технологій продуктивність праці підвищується. До підвищення продуктивності праці призводять і вдосконалення системи оплати праці робітників, відтворення робочої сили та вирішення соціальних проблем. При цьому дані фактори взаємопов 'язані, тому за рахунок підвищення продуктивності праці виникають сприятливі для зростання заробітної плати умови, і навпаки, підвищення заробітної плати покращує продуктивність. Своєчасний прогноз розвитку продуктивної сили на підприємстві дозволяє уникнути виникнення несприятливих ситуацій, включаючи банкрутство, стагнацію тощо.