Що таке облікова політика підприємства

Що таке облікова політика підприємства

Бухгалтерський облік та оподаткування підприємства ведеться в рамках прийнятої ним облікової політики. Її грамотна розробка забезпечує ефективний фінансовий документообіг компанії, полегшує облік, допомагає знизити податкове навантаження законними методами.


Облікова політика - це документ, що регламентує порядок ведення бухгалтерського та податкового обліку в організації, звід правил відображення на рахунках майна, доходів, витрат, інших операцій, складання та здачі звітності. Її формування регулюється ПБУ 1/2008 "Облікова політика організації".

Підприємства мають право розробляти облікову політику самостійно з урахуванням особливостей здійснюваних видів діяльності, галузі економіки, застосовуваних податкових режимів та інших факторів. Тим не менш, вони повинні дотримуватися єдиних способів ведення бухгалтерського обліку: первинного спостереження, вартісного виміру, поточного угруповання, підсумкового узагальнення фактів господарської діяльності.

Облікова політика регулює кілька груп питань:- організаційні: розподіл обов 'язків бухгалтерів, призначення відповідальних за ведення обліку на окремих ділянках, визначення аналітичних регістрів, які будуть застосовуватися в обліку;правила документообігу, обробки інформації тощо; правила і методи ведення обліку, обчислення податків, списання витрат і т. д. Як правило, при формуванні облікової політики одночасно затверджується робочий план рахунків, форми первинних документів за видами операцій, форми звітності між підрозділами компанії, порядок проведення інвентаризації, методи оцінки активів і пасивів балансу. Облікова політика підприємства складається головним бухгалтером і затверджується наказом керівника. Вона може бути оформлена як єдиним документом, інформація в якому викладена в спеціальних розділах, головах, статтях, так і окремими наказами для правил і методів бухгалтерського обліку, обчислення кожного податку і т. д. За допомогою облікової політики можна зблизити бухгалтерський та податковий облік. Для цього при її розробці потрібно встановити однакові способи списання витрат, визнання витрат, нарахування амортизації, строки використання основних засобів і т. д. Крім того, облікова політика дозволяє підприємству самостійно визначати методи бухгалтерського обліку у випадках, не врегульованих законодавством, і затвердити зразки документів, для яких немає уніфікованих форм.