Що таке ліквідність

Що таке ліквідність

Ліквідність - економічний термін, що означає швидкість реалізації активу за номінальною ціною. Інакше кажучи, товар називають ліквідним, якщо можна швидко і легко отримати за нього повну вартість на ринку.


Ліквідність (від лат. liquidus - "рідкий, плинний") - здатність активів до швидкої реалізації, мобільність. До активів, що володіють цією властивістю, можна віднести державні цінні папери, акції великих солідних компаній (що мають постійний оборот на фондовому ринку), дорогоцінні метали, промислове обладнання, нерухомість, незавершене будівництво тощо. Ліквідність забезпечує підприємствам можливість виконувати вчасно їх законні грошові зобов 'язання перед вкладниками і спонсорами. Ліквідність - змінна величина, співвідношення між грошима та активами. Цей показник залежить від ціни реалізації цінного паперу/товару. Відповідно, чим вища частка активів, здатних за короткий час перетворитися на реальні гроші, тим вища ліквідність підприємства. У розвинених капіталістичних країнах велике значення для економіки має своєчасне виконання зобов 'язань комерційними банками. Законодавчо встановлюються розміри грошових резервних фондів, які банки зобов 'язані містити в центральному банку. Розмір такого фонду визначається відсотковою часткою від загальної суми відкритих фінансових рахунків і строкових вкладів у банках. Розрізняють поточну, швидку та абсолютну ліквідність - показники фінансових можливостей (надійності) підприємства. Поточна ліквідність показує відношення поточних активів компанії до поточних пасивів. Іншими словами, наскільки компанія здатна погасити поточні зобов 'язання тільки за рахунок активів. Цей показник визначає платоспроможність компанії. Швидка ліквідність відображає здатність компанії погасити свої зобов 'язання в складній ситуації (затримка поставки або неповна поставка продукції, відстрочки за платежами тощо). Це відношення поточних активів з високою ліквідністю до поточних пасивів. Абсолютна ліквідність - відношення обсягу грошових коштів до поточних пасивів. У підрахунку цього показника беруть участь реальні гроші або прирівняні до них кошти. Всі дані для підрахунку трьох видів ліквідності повинні бути представлені в бухгалтерському балансі підприємства. Термін "ліквідність" вживається не тільки по відношенню до самих активів, але і до фінансових організацій, ринків і навіть країн. Наприклад, міжнародна ліквідність - здатність окремої держави виконати міжнародні платіжні зобов 'язання (погасити борги).


. . . . .

.