Що таке капітальні вкладення

Що таке капітальні вкладення

Капітальні вкладення - це частина капіталоутворюючих інвестицій, необхідна умова для нормального функціонування компанії. Вони також отримали назву вкладень у позаоборотні активи.

Види капітальних вкладень

Капітальні вкладення являють собою довгострокові інвестиції, які можуть забезпечити прибуток у майбутньому. Це, наприклад, витрати на НДДКР. Можна виділити такі види капітальних вкладень: будівництво об 'єктів, розширення підприємства шляхом впровадження нових виробництв, реконструкція (перевлаштування без введення нових потужностей) і технічне переозброєння (впровадження нової техніки, модернізація). Більш швидку економічну віддачу мають вкладення на реконструкцію і технічне переозброєння. При цьому потрібен менший розмір капітальних вкладень, а роботи проводяться в короткі терміни.

Організація може здійснювати капвкладення не тільки у виробництво, але і в людський капітал. Це, наприклад, витрати на підвищення кваліфікації працівників і продуктивності праці. У цьому випадку витрати можуть компенсуватися зростанням доходів організації в майбутньому.

. . . . .

.

З точки зору технологічної структури розрізняють вкладення в активні і пасивні елементи основного капіталу. До пасивних належать ті, які безпосередньо не беруть участі у виробництві, але створюють для нього необхідні умови. Це, наприклад, вкладення в будівлі і споруди. За призначенням капітальні вкладення підрозділюються на виробничі (верстати, обладнання) та невиробничі (будівлі). За способом здійснення капітальні вкладення можуть виконуватися господарським способом (власними силами) або підрядним (із залученням сторонніх компаній). З точки зору джерел інвестування капітальні вкладення здійснюються за рахунок власних коштів (на відрахування з прибутку, амортизацію, за рахунок Також серед джерел фінансування можуть виступати бюджетні субсидії та іноземні інвестиції.

Ефективність капітальних вкладень

Перед здійсненням капітальних вкладень завжди повинна проводитися оцінка їх ефективності в економічному і технічному плані. Зокрема, проводиться техніко-економічний аналіз, що включає розробку виробничих потужностей та маркетингові дослідження; прогнозування фінансових результатів вкладень, а також загальноекономічний аналіз. За результатами аналізу робляться висновки щодо змін різних показників цієї діяльності. Це, зокрема, додатковий вихід продукції на рубль капвкладень. Він розраховується за формулою: (валове виробництво при додаткових інвестиціях - виробництво при вихідних інвестиціях )/( сума капвкладень). Інший аналізований показник - зниження собівартості з розрахунку на рубль капітальних вкладень. Він розраховується як обсяг продукції після капвкладень * (собівартість одиниці продукції при вихідних - при вироблених вкладеннях )/( сума капвкладень). Відповідно термін окупності вкладень можна розрахувати за зворотною формулою: (сума капвкладень )/обсяг продукції після капвкладень * (собівартість одиниці продукції при вихідних - при вироблених вкладеннях).