Ситуаційний аналіз. Системний і ситуаційний аналіз

Ситуаційний аналіз. Системний і ситуаційний аналіз

Розвиток на сьогоднішній день найперспективнішого підходу в менеджменті (ситуаційного) став результатом використання наукових досягнень для вирішення реальних практичних завдань. Перевагою такого аналізу є "занурення" в ситуацію для прийняття вірного обґрунтованого рішення. Більш глибоке розуміння проблеми дає можливість передбачати кризи і гнучко реагувати на зміни. Що таке ситуаційний аналіз організації?

Ситуаційний підхід

Даний підхід з економічної точки зору більш ефективний, ніж інші напрямки менеджменту. Його суть в тому, що управлінцю доцільніше використовувати ті інструменти, які більш необхідні в конкретних обставинах. Форма, метод, стиль керівництва повинні бути різноманітними, гнучкими і змінюватися за необхідності. Вони вторинні, а ситуація (обставини, що впливають на фірму в даний момент) ставиться на перше місце.

Застосовуючи ситуаційний аналіз підприємства, менеджери здатні швидко розібратися в тому, який метод ефективний, які засоби використовувати, щоб досягти корпоративних цілей.

Значення ситуаційного аналізу

Ситуаційний аналіз - інструмент підходу до управління через "" занурення "" в проблемне середовище. Його можна назвати зрізом положення, в якому знаходиться організація в даний період. Що дає керівництву його використання?

 1. Картину реальної ситуації на фірмі.
 2. Перелік проблем, що загрожують її розвитку.
 3. Прогноз і перспективу.
 4. Інформацію для розробки заходів економічного захисту.

До завдань ситуаційного аналізу входять комплексні дослідження організації, оцінка правильності прийнятого рішення.

Де застосовується аналіз ситуацій?

Технології, пов 'язані з підготовкою, прийняттям і реалізацією управлінських рішень, засновані на аналізі проблемних ділянок, називаються ситуаційним аналізом. Управлінський процес безперервний, замкнутий і складається з функцій, кожна з яких передбачає застосування даного підходу:

 • ситуаційний аналіз поточного становища;
 • прийняття управлінських рішень;
 • розробка та реалізація планів;
 • організація злагодженої роботи підрозділів;
 • постачання ресурсів;
 • мотивування та стимулювання персоналу;
 • контрольна функція і вихід з проблемних зон.

Аналіз ситуацій у навчанні

Ситуаційний аналіз є ефективним методом навчання, дозволяє легше освоювати менеджмент, бізнес-планування, психологію, підприємництво та інші науки. Він став невід 'ємним елементом ділових ігор. Методи ситуаційного аналізу можуть використовуватися в багатьох видах діяльності, причому досить успішно. Навчаються за даною системою застосовують вивчену теорію на практиці, вчаться приймати правильні рішення на перспективу або при реалізації тактичних програм.

Завдання ситуаційного аналізу

Основна проблема, яку вирішує аналіз практичних ситуацій, - грамотна та системна робота з інформацією. До інших завдань даного напрямку досліджень можна віднести:


 1. Збір та обробку інформації з діагностики ситуації.
 2. Визначення "інформаційних" і "білих плям".
 3. Встановлення факторів, що розвивають ситуацію.
 4. Побудова стратегії вирішення завдання.
 5. Оцінку ризиків.
 6. Формулювання критеріїв і рамок.
 7. Встановлення спільної мови з учасниками обговорення.

Методи ситуаційного аналізу

Метод

Характеристика

Метод кейсів

Поетапний аналіз ситуації, яка має бути наближена до реальних проблем у роботі управлінця.

·         Підготовка до аналізу, виконувана індивідуально.

·         Розбір ситуації в групах.

·         Колективне обговорення.


·         Підбиття підсумків.

Мозковий штурм

Вироблення нових ідей, нестандартних рішень у недозволених складних ситуаціях. Ідеї, які висловлюються по черзі кожним учасником, записуються, але не піддаються оцінці. Критикувати їх забороняється. Це здійснюється для накопичення масштабного банку пропозицій, які на другому етапі проходять оцінку або обговорюються. Вирішальне слово залишається за керівником.

Дворівневі анкети

Метод не передбачає колективного обговорення. Учасники індивідуально заповнюють анкети (1 тур), а потім експерти рецензують їх (2 тур). З підсумками працює аналітична група. Після обробки дані надходять менеджеру.


Факторний аналіз і моделювання

Розрахунок впливу кожного фактора за статистичною формулою.

Багатовимірна шкала

Математична оцінка даних, що дозволяє скоротити число факторів і обґрунтувати підсумки.

Економічні сценарії


Застосовується в економіці та фінансовому менеджменті для вимірювання та оцінки фінансових результатів.

Дерево рішень

Застосовується при великому числі напрямків розвитку ситуації - підсценаріїв.

Технологія

Ситуаційний аналіз передбачає використання банку стандартних ситуацій, в якому можна знайти аналог конкретної життєвої проблеми підприємства. Коли завдання наближене до вже наявного еталону, то його вирішення не потребує багато енергії. Якщо ситуація унікальна, то для її розбору необхідно знайти фактори, що вплинули на хід подій. Для їх оцінки застосовується один з методів, наприклад мозковий штурм. Він проводиться в два етапи:

 1. Генерація ідей. Як буде розвиватися ситуація? Як на неї вплинути?
 2. Ідеї обговорюються. Рішення приймається колективно.

Поетапний ситуаційний аналіз підприємства


     

Вибрати відповідні методи аналізу для конкретного випадку.

Оцінити ситуацію, визначити значущі фактори і результати їх змін.

Скласти прогноз щодо реалізації різних альтернатив.

Вибрати найефективнішу альтернативу (рішення).

Перевагою ситуаційного аналізу є те, що він заснований на реальних проблемах, що з 'являються в житті організації. Його технології в якості підсумкового продукту дають не тільки прийняте управлінське рішення, але і дані для коригування стратегії.

Підхід системи

Суттю системного підходу в управлінні є застосування теорії, що розглядає підприємство як комплекс елементів. При поєднанні структури, персоналу, ресурсів, технології та цілей формується управлінська система - організація. Системний підхід заснований на таких положеннях:

 • всі дії на підприємстві взаємопов 'язані;
 • управлінські рішення впливають на кожен елемент системи;
 • вирішення проблеми одного елемента не повинно створювати неполадки в іншій області.

Системний підхід став основою для розробки управлінських завдань за різними напрямками. Він став базою для появи теорії непередбачуваних випадків: нові ситуації, в які потрапляє керівник, унікальні і в той же час пов 'язані з вже отриманим досвідом.

Суть системно-ситуаційного підходу та аналізу

Системний і ситуаційний підхід у поєднанні дозволяють використовувати на практиці комплексний аналіз ситуацій. Організація - це система елементів, пов 'язана із зовнішнім оточенням. Велика кількість факторів всередині підприємства і поза ним змушує керівництво застосовувати різноманітні методи управління. Системно-ситуаційний аналіз дозволяє підібрати максимально адаптовані до заданих умов методи управління. Розглянемо його особливості на прикладі комбінованого SWOT-аналізу.

Сенс SWOT-аналізу в тому, щоб проводити самоконтроль діяльності фірми. Самоаналіз складається з чотирьох напрямків:

 • сильні і слабкі сторони організації (фактори внутрішнього середовища);
 • можливості та загрози (зовнішнє середовище).

Мета ситуаційного аналізу - отримати цілісну картину стану підприємства на момент проведення дослідження. Результатом має стати перегляд положення організації, відхід від існуючих думок до нових програм розвитку. Предметом ситуаційного аналізу в такому випадку стає оточення: споживачі, конкуренти, посередники та інші зовнішні фактори. Предметом системного аналізу - організація та внутрішні чинники.

Ситуаційний аналіз, приклад якого можна розглянути на основі таблиці SWOT, дозволяє сформувати докладне уявлення про сильні і слабкі сторони будь-якого підприємства.

 

Внутрішні фактори

Зовнішні фактори

Позитивний вплив

Strengths

(особливості фірми, що формують конкурентні переваги)

Opportunities

(властивості підприємства, які дають йому додаткові переваги)

Негативний вплив

Weaknesses

(особливості фірми, що послаблюють реалізацію проекту)

Threats

(фактори, що по можливості ускладнюють рух до мети)

Всі напрямки діяльності організації охоплює системно-ситуаційний аналіз. Приклад на основі таблиці SWOT показує, в якому порядку здійснити збір інформації для визначення нових стратегій. В ході аналізу виявляються завдання і методи щодо втілення стратегії та впровадження змін в компанії.

Ситуаційний аналіз дозволяє докладно описати ринкову ситуацію. Комплексний погляд на діяльність фірми дає можливість виявити поточні проблеми, кризи. Підсумки аналізу є достовірною базою для прийняття рішень, описовою основою для рекомендацій та виділення пріоритетів.