Фінансовий результат. Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства

Фінансовий результат. Кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства

Фінансовий результат підприємства може бути представлений балансовим збитком або прибутком. Він виражений у вигляді алгебраїчної суми підсумків реалізації товарів, послуг або роботи, витрат і доходів позареалізаційних операцій і так далі. Фінансові результати діяльності характеризують також показники валового доходу від продажу продукції.

Виручка

Доходом від реалізації продукції характеризується закінчення виробничого циклу, повернення авансованих коштів у готівку і початок нової стадії обороту активів. Після вирахування з виручки ПДВ і витрат на випуск вже реалізованого товару виходить чистий фінансовий результат - збиток або прибуток.


Основні показники

Той чи інший фінансовий результат характеризує абсолютну ефективність господарської системи компанії. Крім цих показників здійснюється розрахунок і відносних параметрів - рівня рентабельності. Співвідношення балансових надходжень і середньої вартості оборотних та основних засобів характеризує загальну прибутковість виробництва. Рентабельність розраховується ставленням прибутку від продажу продукції до виручки. Також вираховуються й інші показники прибутковості шляхом зміни числівника і знаменника в загальній формулі обчислення рентабельності у вигляді співвідношення доходу до витрат (або ресурсів) або до різних показників товару.

Прибуток

Вона становить фундамент економічного розвитку компанії в ринкових умовах. Показник прибутку важливий для аналізу фінансової та виробничої діяльності організації в якості самостійного товаровиробника. Дохід виступає однією з найважливіших характеристик ефективності функціонування компанії, а також джерелом його роботи. Збільшення прибутку формує основу для самофінансування виробничого процесу, здійснення розширеного випуску продукції, задоволення зростаючих матеріальних і соціальних потреб трудових колективів. Прибуток дозволяє виконувати зобов 'язання, що лежать на компанії перед бюджетом, банківськими організаціями та іншими контрагентами.

Аудит

У ході даної процедури здійснюється дослідження факторів освіти та розподілу доходу. В якості основних завдань фінансового аудиту виступають:

 • Оцінка показників освіти прибутку в динаміці.
 • Обґрунтованість фактичного розміру появи та розподілу доходу.
 • Виявлення та оцінка впливу різних факторів на суму прибутку.
 • Аналіз ймовірних резервів подальшого збільшення доходу на основі оптимізації виробничих обсягів і витрат.

Визначення прибутку

Аналіз фінансових результатів включає в себе кілька стадій. На першому етапі визначається прибуток від реалізації виробів. Вона є різницею між виручкою від продажу в діючих цінах без ПДВ і витратами на виробництво і подальшу реалізацію товару і матеріальних цінностей.

Склад собівартості

Визначаючи фінансовий результат, фахівці включають до собівартості:

 • Матеріальні витрати.
 • Амортизаційні нарахування для повного відновлення основних засобів.
 • Витрати на зарплату, в тому числі преміювання не тільки співробітників, але і начальників, фахівців та інших службовців за виробничі показники. На унормування витрат з оплати праці впливають обсяги випуску продукції або інші фінансові результати діяльності організації.
 • Державні соціальні страхові відрахування, внески з обов 'язкового медичного та майнового страхування.
 • Сплату відсотків за короткостроковими банківськими кредитами, крім прострочених позик.
 • Витрати на всі види ремонтів, а також інші витрати, що стосуються випуску та реалізації виробів.

Винятки

У собівартості не враховуються такі виплати, виражені в натуральній і грошовій формах, як:


 • Матеріальна допомога.
 • Відрахування на додаткові відпустки, що надаються відповідно до рішень трудового колективу, розміри яких у законодавстві не передбачені.
 • Виплати за підсумками річної роботи.
 • Одноразові компенсації працівникам, які виходять на пенсію.
 • Прибуток (відсотки, дивіденди), які виплачуються за акціями та вкладами робочого колективу в майно компанії.
 • Інші виплати за рахунок доходу, який залишився в розпорядженні організації.

Балансовий прибуток

Аналіз фінансових результатів включає в себе визначення доходів (витрат) за позареалізаційними операціями. У них включають:

 • Прибуток, отриманий від участі у спільній діяльності.
 • Дивіденди по облігаціях, акціях та інших цінних паперах, які належать підприємству.
 • Суми від здачі в оренду майна.
 • Доходи у вигляді відшкодування збитків та економічних санкцій.
 • Інші суми від операцій, не пов 'язаних безпосередньо з випуском і реалізацією товару.

Суми, які внесені до бюджету як санкції згідно із законодавством, списуються за рахунок доходу, що залишився в розпорядженні організації. До таких відрахувань відносять внесення прибутку, який було отримано в результаті порушення встановленої державної цінової дисципліни, недотримання технічних умов і стандартів, штрафів відповідно до сум, отриманих незаконно. Серед іншого до складу зазначених виплат входять суми стягнень, утримані податковими інспекціями, пеня за несвоєчасне відправлення до бюджету платежів та інше. В якості ключового питання аудиту виступає формування фінансового результату у вигляді загального показника балансового прибутку. Він являє собою суму доходів від товарної та іншої реалізації і позареалізаційних операцій за мінусом витрат по них. Фінансовий результат підприємства оцінюється з урахуванням впливу прогресивних факторів. Вони сприяють освіті прибутку. Формування фінансового результату знаходиться під впливом зниження собівартості товарів, поліпшення асортименту і підвищення якості виробів, що випускаються. Разом з цим виявляються фактори, які є зловживаннями з боку компанії. Зокрема, оцінюючи фінансовий результат, аудитор виявляє завищення цін, порушення прийнятих стандартів і так далі.

Величина оподатковуваного прибутку

При її визначенні здійснюється коригування балансового доходу. Вона виконується наступним чином:

1. Зменшується (збільшується) відповідно до суми зниження (перевищення) витрат на зарплату співробітникам компанії, які зайняті в основному виробництві, у складі собівартості реалізованого товару в порівнянні з їх нормативним показником.

2. Зменшується:

- на величину рентних платежів, які вносяться до бюджету з доходів за встановленими правилами;

- суму дивідендів, які отримані за облігаціями, акціями та іншими цінними паперами компанії;


- величину доходу, що надійшов від пайової участі у спільній діяльності.

Разом з цим суми, які внесені до бюджету в якості санкцій згідно із законодавством за рахунок прибутку, що залишився в розпорядженні компанії, виключаються з витрат за позареалізаційними операціями при оподаткуванні.

Встановлення та розподіл чистого доходу

Цей прибуток обчислюється як різниця між оподатковуваною балансовою загальною сумою та розміром податків з урахуванням пільг. Напрямки, за якими буде розподілятися чистий прибуток, вибираються компанією самостійно. Державний вплив на прийняття рішення здійснюється за допомогою податків, економічних санкцій і пільг.