Дисципліна праці - найважливіший інструмент досягнення високих показників продуктивності праці

Дисципліна праці - найважливіший інструмент досягнення високих показників продуктивності праці

Важливість трудової дисципліни


Спільна праця людей, які офіційно працюють у будь-якій організації, ніколи не буде достатньо ефективною без дотримання дисципліни праці та внутрішнього трудового розпорядку. Це є незаперечним фактом.


Що таке дисципліна праці та трудовий розпорядок

Більш повну відповідь на це питання можна отримати в КЗпП. Якщо ж трохи спростити, то дисципліна праці - це набір якихось правил і норм поведінки, які зобов 'язані дотримуватися всі співробітники підприємства під час виробничого або іншого робочого процесу. Внутрішній трудовий розпорядок являє собою систему взаємин людей всередині трудового колективу, що виконує якісь трудові обов 'язки.

Юридична основа дисципліни праці

Як і всі інші норми праці, ця має під собою цілком реальне законодавче підґрунтя. Дисципліна праці та трудовий розпорядок гарантуються і регулюються Трудовим кодексом, державними законами і додатками до них, трудовим і колективним договорами, а також місцевими законами. Її значення полягає в наступних моментах:

- сприяння досягненню високої якості роботи всіх без винятку працівників та підприємства в цілому;

- повне розкриття потенціалу працівників, що дозволяє їм працювати з повною віддачею, отримуючи від роботи моральне задоволення;


- розумне використання робочого часу як окремих працівників, так і всього трудового колективу в цілому;

- сприяння охороні праці під час трудового процесу.

Методи забезпечення дисципліни праці

Для того щоб більш раціонально виконувалися вимоги, необхідно комбінувати різні способи впливу на співробітників. Загалом і в цілому дисципліна праці розуміється як звід обов 'язків учасників трудового процесу, а також набір норм і правил поведінки, обов' язкових для виконання всіма учасниками робочого процесу без винятку. Якщо розглядати більш детально, то внутрішня трудова дисципліна передбачає створення роботодавцем соціальних, технічних і економічних умов, необхідних для повноцінного і продуктивного виконання працівниками своїх обов 'язків. Для цього трудова дисципліна передбачає використання також і наступних методів:

- створення позитивної мотивації до праці у співробітників шляхом переконання і умовлянь;

- моральні та економічні заохочення за сумлінну працю та якісно виконану роботу;

- створення внутрішньої атмосфери неприйняття порушників внутрішніх норм поведінки;


- розроблення та застосування системи дисциплінарного, суспільного та фінансового покарання порушників.

Порушення норм дисципліни праці

Що стосується порушень, то в таких випадках трудова дисципліна регламентує застосування таких заходів покарання:

- зауваження;

- публічна догана;


- штраф;

- звільнення.

Інші покарання за порушення

Будь-які інші стягнення, що не входять до цього переліку, є незаконними, не мають жодної юридичної сили і застосовуватися не повинні. Стягнення накладає спеціально уповноважений член трудового колективу в межах термінів, встановлених законодавчими та нормативними актами. Попередньо порушник зобов 'язаний дати письмове пояснення своїх дій, що призвели до порушення. Крім того, Трудовим кодексом визначається тяжкість того чи іншого порушення, відповідно до чого і можуть застосовуватися ті чи інші заходи покарання.